Algemene voorwaarden

Behandelovereenkomst

Als u een afspraak maakt, gaat u automatisch akkoord met onderstaande behandelvoorwaarden en punten m.b.t. de privacy:

Vertrouwelijkheid van de consulten

De homeopaat is gehouden aan de RBCZ beroepscode. De homeopaat stelt de belangen van de cliënt centraal in de therapie. De cliënt dient alle voor een goede behandeling relevante informatie te overleggen aan de homeopaat. Inhoudelijke informatie vanuit de therapie wordt nooit naar buiten gebracht tenzij de cliënt daarvoor expliciet toestemming heeft gegeven. De homeopaat zal, indien van toepassing, vooraf toestemming vragen aan de cliënt om voor, tijdens of na de behandelingsperiode bij de volgende personen of instanties informatie in te winnen of aan hen te verstrekken: – Huisarts – Specialist – Ouders – Collega therapeuten – Waarnemer – Anderen

De cliënt heeft het recht tot inzage in zijn dossier.

Behandeling kinderen

Volgens de Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) is bij kinderen tot 16 jaar voorafgaand aan de behandeling de toestemming van beide ouders/voogden vereist. 

Kosten behandeling

Vooraf dient cliënt geïnformeerd te worden over de kosten per consult. De kosten worden vermeld op de website en er hangt een prijslijst in het kantoor. De kosten van de behandeling dienen na het consult contant te worden voldaan of binnen 14 dagen te worden overgemaakt naar het op de nota vermelde bankrekeningnummer. Op verzoek kan er een betaalverzoek via SMS / WhatsApp gestuurd worden voor betaalgemak.

Bij het niet nakomen van deze afspraak kan de behandelaar de wettelijke rente in rekening brengen.

Afspraken afzeggen / niet verschijnen op afspraak

Bij verhindering dient de cliënt minimaal 24 uur van tevoren af te zeggen (telefonisch, voicemail of per e-mail: info@bij-marlijn.nl)

Bij niet verschijnen zonder kennisgeving wordt het consult in rekening gebracht. Bij verhindering van de homeopaat dient u tijdig geïnformeerd te worden en kan op korte termijn een nieuwe afspraak worden gemaakt.

Vergoeding verzekeraars

Vanuit de aanvullende zorgverzekering worden nota’s door de meeste zorgverzekeraars vergoed. Informeer altijd zelf voorafgaand aan het bezoek of deze de kosten (gedeeltelijk) vergoedt. Stuur ontvangen declaraties zelf in (bewaar een kopie voor uzelf). U kunt zelf aangeven of u de nota geprint wilt of per e-mail als PDF wilt ontvangen.

Zie voor een actueel overzicht van de vergoedingen per verzekeraar desgewenst ook het tabblad “tarieven”.

Duur behandeling

De homeopatische behandeling is opgebouwd uit een aantal consulten, waarbij telkens voorafgaand aan de behandeling een gesprek plaatsvindt. Tijdens deze gesprekken wordt steeds in overleg besloten of de behandeling een vervolg zal krijgen. Een eerste consult duurt ca. 1,5 uur en een vervolgconsult duurt meestal tussen de 45 minuten en 1 uur. U kunt altijd contact opnemen voor vragen. Hieraan zijn doorgaans geen kosten verbonden.

Bijzondere bepalingen

Ten tijde van vakanties is er een waarnemer voor vragen en spoedbehandelingen. Op de voicemail wordt de naam, telefoonnummer en het emailadres van de waarnemer ingesproken. Als de homeopaat door ziekte of andere oorzaken voor een periode langer dan vier weken niet in staat is zelf de consulten uit te voeren, kan zij voorstellen een collega-homeopaat in haar plaats in te schakelen die de behandeling overneemt. 

Aansprakelijkheid

De homeopaat heeft een collectieve beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Iedere aansprakelijkheid van de homeopaat is beperkt tot een bedrag dat in voorkomend geval wordt uitgekeerd door de verzekeraar, vermeerderd met het eigen risico. Bij geschillen met de homeopaat is het dringende advies om dit eerst met haar persoonlijk te bespreken. Als u er toch samen niet uitkomt, kunt u contact opnemen met de beroepsvereniging (NVKH). Ten slotte is er de mogelijkheid om schriftelijk een klacht in te dienen bij het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ). De homeopaat is onderhevig aan het tuchtrecht van de Stichting Tuchtrecht Complementaire Zorg (TCZ). Dit alles valt onder de Wkkgz. Mocht u een klacht hebben dan kunt u hier lezen over de volgorde van handelen: Klachtafhandeling

Komt u er nog niet uit, vul dan dit formulier in: Klachtenformulier

Ik ben aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Klassiek Homeopaten (NVKH) en tevens aangesloten bij de RBCZ.

Privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend homeopaat, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens,
 • ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelend homeopaat heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de behandeling is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt uitsluitend met uw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier (de NAW-gegevens) wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 20 jaar bewaard. Voor kinderen gaat deze termijn in na de 18e verjaardag.

Privacy op de nota

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

 • Uw naam, adres en woonplaats
 • Uw geboortedatum
 • De datum van de behandeling
 • Een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘consult klassieke homeopathie”
 • De kosten van het consult